ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมหลัก

ปรัชญา

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีจิตบริการ ได้มาตรฐานคู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการ ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีจิตบริการและทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในสังคม
2. เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการและทำงานร่วมกัน
3. เพื่อให้การบริการและประสานงานของสำนักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

ผู้รับบริการ: นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 

ค่านิยมหลัก