งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้า ...
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพัน ...
อ่านเพิ่มเติม

มบส. เข้าร่วมการประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพ การ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ...
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมเปิดงาน ไอคอนสยาม ICONSIAM ART & CULTURE สำหรับคนรักงานศิลปะ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...