คำสั่งมหาวิทยาลัย

Title Download
คำสั่งที่ 615/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
  1 files      843 downloads
Download
คำสั่งที่ 3083 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2560
  1 files      18 downloads
Download
คำสั่งที่ 3138/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
  1 files      9 downloads
Download
คำสั่งที่ 17272560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
  1 files      11 downloads
Download
คำสั่งที่ 650/2560 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  1 files      6 downloads
Download
คำสั่งที่ 133/2560 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
  1 files      8 downloads
Download
คำสั่งที่ 1091 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
  1 files      10 downloads
Download