คณะกรรมการบริหารสำนัก

1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธาน
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามประเมินและประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา
5. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
9. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กรรมการ
10. นางสาววีณานันท์ เกตุไชโย กรรมการและเลขานุการ
11. นายนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ