คณะกรรมการประจำสำนัก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ประธาน
2. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา รองประธาน
3. นายอาทร ทองสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นายฉัตรชัย บัวกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นางอัจฉรา ตวันฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการ
7. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมการ
8. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง กรรมการ
9. นายสุวิทย์ มุดทะเล กรรมการ
10. นายอภิชาติ สิงห์ชัย กรรมการ
11. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ เลขานุการ