ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน จำนวนเรื่อง ประเภท ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ปัญหาอื่นๆ
ต.ค. 2562
พ.ย. 2562
ธ.ค. 2562
ม.ค. 2563
 ก.พ. 2563
 มี.ค. 2563
เม.ย. 2563
พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
ส.ค. 2563
ก.ย. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน จำนวนเรื่อง ประเภท ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ปัญหาอื่นๆ
ต.ค. 2561
พ.ย. 2561 1
 ธ.ค. 2561
ม.ค. 2562 1 พฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง – เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง – ไล่ออกจากราชการ
 ก.พ. 2562
 มี.ค. 2562
เม.ย. 2562
 พ.ค. 2562
มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562
ส.ค. 2562
ก.ย. 2562

 


ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ หน่วยงาน ติดต่อด้วยตนเอง กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปรษณีย์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คณะวิทยาการจัดการ 1 1
5 คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 วิทยาลัยการดนตรี
7 บัณฑิตวิทยาลัย
8 สำนักงานอธิการบดี
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12 สำนักคอมพิวเอตร์
13 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
14 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
15 สำนักกิจการนักศึกษา
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา
17 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18 หน่วยตรวจสอบภายใน
19 สถาบันขงจื้อ
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ หน่วยงาน ติดต่อด้วยตนเอง กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปรษณีย์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คณะวิทยาการจัดการ
5 คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 วิทยาลัยการดนตรี
7 บัณฑิตวิทยาลัย
8 สำนักงานอธิการบดี
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12 สำนักคอมพิวเอตร์
13 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
14 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
15 สำนักกิจการนักศึกษา
16 สถาบันวิจัยและพัฒนา
17 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18 หน่วยตรวจสอบภายใน
19 สถาบันขงจื้อ
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา