MORALITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้

ค่านิยมองค์กร  MORALITY

M Moral คุณธรรมประจำใจ
O Orderliness วินัยประจำตน
R Responsibility เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A Adoration มอบใจให้องค์กร
L Loveliness เอื้ออาทรแบ่งปัน
I Innovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T Teamwork ร่วมใจพัฒนา
Y Yield นำพาสู่ความสำเร็จ

 

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       ตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภารรัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินการดังนี้

 

อ้างอิงจาก : http://www.bsru.ac.th/news/morality