ติดต่อเรา

เวลาทำการ 

08.30-16.30 น.

สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เลขที่ 1061 ซอย 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1100, 1108