รายชื่อบุคลากร มบส . ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา

 

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง >>>สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ที่ http://president.bsru.ac.th/th/consultants20.pdf