โครงการ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จ” ระยะที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันนี้ (ศุกร์ที่ 23 กรกฎ

Read more

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6/2564

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สนับสนุนการเรียนรู้สู่การทำงานแบบบูรณาการ” วันที่ 3 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี จัดโคร

Read more