โครงการ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จ” ระยะที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันนี้ (ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564)
💻🌐สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดโครงการ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จ” ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในสำนักงานอธิการบดี ตลอดทั้งบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
ในการนี้ ผอ.วรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกองและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการฯ
และได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี คนงานดี นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรม KM Sharing : เขียนคู่มือปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำเทคนิคอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรต่อไป