โครงการเทคนิคการเขียนคู่มือ​ปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่​ 19-20​ พฤษภาคม​ 2563​

โครงการเทคนิคการเขียนคู่มือ​ปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่​ 19-20​ พฤษภาคม​ 2563​ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

วัตถุประสงค์​โครงการ
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ KM ในสำนักงานอธิการบดีอย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อให้สำนักงานอธิการบดีมีระบบการจัดการความรู้ KM ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์​เป็นรูปธรรมทาง #คณะกรรมการบริหาร​สำนักงานอธิการบดี มีนโยบายในการกำกับ​ ติดตาม​ เอาใจใส่เพื่อให้ท่านมีคู่มือปฏิบัติงาน

rpt

rpt
rpt