โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สนับสนุนการเรียนรู้สู่การทำงานแบบบูรณาการ” วันที่ 3 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สนับสนุน การเรียนรู้ สู่การทำงานแบบบูรณาการ”
—-
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สนับสนุน การเรียนรู้ สู่การทำงานแบบบูรณาการ” ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการบริหาร การจัดการที่ผสมผสานกับบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีคุณภาพมีความเป็นสากล โดยมีการแบ่กลุ่มปฏิบัติการทำงานแบบบูรณาการ ดังนี้
1. กลุ่มพิธีกรมืออาชีพของสำนักงานอธิการบดี
2. กลุ่มจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

โดยมี คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่

วม ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์