โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2562

————————————————————
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
————————————————————
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
1) ประธาน (รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด) รองอธิการบดี มรภ.ธนบุรี
2) กรรมการ (ผศ.นันทวรรณ บัวรา) ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.จันทรเกษม
3) กรรมการและเลขานุการ (อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์) รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
————————————————————

ในนามของฝ่ายจัดโครงการ และสำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาตรวจประเมิน สนอ. ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนช่วยดำเนินการครั้งนี้