อบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal  ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal โดยพระธรรมวิทยากร จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ในการพัฒนาตนเอง และการบริหารงานในหน่วยงาน เพื่อการเป็นองค์การแห่งคุณธรรม ณ A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี