โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตราฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กองนโยบายและแผน สำนักงาน

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการจัดทำตัวบ่งชี้/เกณฑ์การเมินคุณภาพ ของสำนักงานอธิการบดี และกองในสังกัด”

สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้

Read more

โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

โครงการการจัดการความรู้

Read more