ประกาศมหาวิทยาลัย

Title Download
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารศีตลาคาร
  1 files      0 download
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
  1 files      955 downloads
Download
แบบฟอร์มการขอเข้าพักอาคารในศีตลาคาร ส่งภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง การขอเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  1 files      12 downloads
Download