ประกาศมหาวิทยาลัย

Title Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
  1 files      952 downloads
Download
แบบฟอร์มการขอเข้าพักอาคารในศีตลาคาร ส่งภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง การขอเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  1 files      11 downloads
Download