โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Reteat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561

โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Reteat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ ระยองรีสอร์ต จังหวัดระยอง