โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Reteat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2560

การวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี ประจำปี 2561 #กลุ่มที่6 #การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
——————————-
ประธาน รองอธิการบดี ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
เลขานุการ ผอ.สนอ. น.ส.วรรณดี อัศวศิลปกุล