โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้อำนวยการกอง  หัวหน้างาน  และบุคลากที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562