โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1

โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการให้บริการ
2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการให้บริการ
3. เพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการให้บริการ และกระตุ้นให้นำความรู้จากการเปลี่ยนเรียนรู้ลงไปใช้ในการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนางานบริการ และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการให้บริการสู่ภายนอกผ่านเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี
5. เพื่อวัดความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
ตั้งแต่ มกราคม 2561 – 30 กันยายน 2561 (9 เดือน)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#การดำเนินโครงการ
จัดกิจกรรม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการให้บริการแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Facebook และ Line ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีจำนวน 5 กอง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ (Best Practice) จำนวน 9 ครั้ง ทุกพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน กำหนดวันดังนี้
1. 23 ม.ค. 61
2. 22 ก.พ. 61
3. 22 มี.ค. 61
4. 26 เม.ษ 61
5. 24 พ.ค. 61
6. 28 มิ.ย. 61
7. 26 ก.ค. 61
8. 23 ส.ค. 61
9. 27 ก.ย. 61

โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1) นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
2) วิเคราะห์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติจริง
3) สรุปกระบวนการจัดการความรู้ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
4) นำเสนอระหว่างบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1) บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีความเป็นเลิศในการให้บริการ
2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
2) สำนักงานอธิการบดี/มหาวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3) ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#สรุปผลการจัดการความรู้ครั้งที่ 1
มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ ดังนี้
– จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของหน่วยงานแบบออนไลน์บนเว็บไซต์
– จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ Facebook ของหน่วยงานแบบออนไลน์บนเว็บไซต์
– จัดทำสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
– จัดเก็บหลักฐานการให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ Facebook
– นำผลจากการโครงการการจัดการความรู้ KM ไปเข้าวาระการประชุมของหน่วยงานของท่าน
– นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
– รวบรวมผลการดำเนินการ/การพัฒนารูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์ มานำเสนอที่ประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2
– ทุกเย็นหลัง 16.30 น. วันพฤหัสบดี นัดร่วมกันปรับปรุงเว็บไซต์ ณ ห้อง 5.1 อาคาร 6 (เริ่ม 8 ก.พ. 61)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#ผู้รับผิดชอบโครงการ
: ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี น.ส.วรรณดี อัศวศิลปกุล
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์

#KM #การจัดการความรู้ #สนอ