เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. และ ผศ.สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร