ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ประจำปี 2559

การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญของสำนักงานอธิการบดี อีกทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี จะต้องรับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดีด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี

รายนามคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

(ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน)
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
• ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการ นายสมโชค ฤทธิ์จำรูญ
• ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(บุคลากรภายในสถาบัน)
กรรมการ
อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์
• อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการและเลขานุการ อาจารย์อภิญญา หนูมี
• อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป สำนักงานอธิการบดี

 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี (ผ่านคณะกรรมการประเมิน)
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (ชั้น14) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ดังนี้