การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการจัดทำตัวบ่งชี้/เกณฑ์การเมินคุณภาพ ของสำนักงานอธิการบดี และกองในสังกัด”

สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการจัดทำตัวบ่งชี้/เกณฑ์การเมินคุณภาพ ของสำนักงานอธิการบดี และกองในสังกัด” ในวันอังคารที่ 8 พ.ค. 61 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุม 5.2 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับกอง
2. เพื่อจัดทำตัวบ่งชี้/เกณฑ์การเมินคุณภาพ ระดับกอง
3. เพื่อกำหนด “ค่านิยมองค์กร”