การประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
1. รศ.ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์
2. อ.สมโชค ฤทธิ์จำรูญ
3. อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์
4. อ.ดุษฎี เทิดบารมี

ทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อันประโยชน์อย่างยิ่งต่อสำนักงานอธิการบดี ในพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยต่อไป

และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพทุกท่าน ที่สนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
…………………………………………………………………
การประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์

#ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ย IPO เท่ากับ 4.57
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย IPO เท่ากับ 4.72

เมื่อรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 2 องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67